May 7, 2010

RECURSION

RECURSION / Zhestkov.com from Maxim Zhestkov on Vimeo.Short animated video written, directed, CG and sound design by Maxim Zhestkov. Please visit Zhestkov.com

No comments:

Post a Comment